وبسایت سخت کوشان

تیزهوشان- سوالات تستی علوم+فرمولهای ریاضی ششم به همراه کلید - سخت کوشان

برخی ازتالیفات من درسال تحصیلی 96-95
دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

تیزهوشان- سوالات تستی علوم+فرمولهای ریاضی ششم به همراه کلید

 

 

تست آزمون های علوم ششم – تیزهوشان  

 

فرمول های حل مسئله وتوضیحات مبحث تناسب ودرصد ریاضی ششم

 

سوالات متنوع ازمتن دروس ۴ و ۵ علوم ششم

به همراه پاسخنامه

 

 

سوالات تستی درس۵علوم ششم-۴۰تست-تیزهوشان

 

 

پاسخنامه سوالات تستی درس۵علوم ششم-۴۰تست-تیزهوشان

 

 

 

 

سوالات تستی درس۴علوم ششم-۴۰تست-تیزهوشان

 

 

 

 

سوالات علوم ششم-ازمتن درس۴(سفربه اعماق زمین)

 

 

 

 

سوالات علوم ششم-درس۵(زمین پویا)

 

 

 

فرمول ها وتوضیحات مبحث تناسب ودرصد-ریاضی ششم-تیزهوشان

 

 

 

تیزهوشان- سوالات تستی علوم+فرمولهای ریاضی ششم به همراه کلید

تیزهوشان- سوالات تستی علوم+فرمولهای ریاضی ششم به همراه کلید

تیزهوشان- سوالات تستی علوم+فرمولهای ریاضی ششم به همراه کلید

تیزهوشان- سوالات تستی علوم+فرمولهای ریاضی ششم به همراه کلید

 

 

 

 

**************************************

 

اطلاعات عمومی (ادامه ی پست های قبلی درباره روس های نوین تدریس)

 

 

چهار قاعده اساسی بارش مغزی :

 

 

 1. انتقاد ممنوع: اين مهمترين قاعده است و با توجه به اين که در جريان بارش فکری افراد انديشه های غلط يا صحيح خود را
 2. ارائهمیدهند،هرگونهانتقاديااعتراض،روندفعاليتراکندمیکندوفکرآنانرابهجایتفکردرموردموضوعموردنظر،بهسویانتقادوحتیواکنشدرمقابل
 3. انتقاد سوق می دهد و چه بسا به مشاجره منتهی شود. ( منوچهر فضلی / راهنمای عملی روش مشارکتی/ صفحه ۷۶ ) .

 

 1. اظهارنظرآزادوبیواسطه:اينقاعدهبرایجرأتبخشيدنبهشرکتکنندگانبرایارائهپيشنهادهايیاستکهبهذهنآنهاخطورمیکند،بعبارتديگردر يک
 2. جلسه بارش مغزی، تمام اعضا بايد جسارت و شهامت اظهار نظر را پيدا کرده باشند، بتوانند پيشنهاد و نظر خود را بيان کنند. هر
 3. چه پيشنهادها جسورانه تر باشد نشان دهنده اجرای موفق تر جلسه است، لذا قضاوت و ارزشيابی در مورد انديشه و فکر اعضا
 4. ممنوع است، زيرا که هم مقدار زيادی از وقت جلسه تلف شده و فکر اشخاص را منحرف ميکند. در نتيجه، فرصت تفکر و بارش
 5. فکری کاهش می يابد.

 

 1. تاکيدبرکميت : هرچهتعدادنظراتبيشترباشد،احتمالوجودپيشنهادهایمفيدوکارسازتردربينآنهابيشترمیشود.
 2. موفقيتاجرایروشبارشمغزیباتعداد پيشنهادهای مطرح شده در جلسه رابطه مستقيم دارد. در اين روش اين گونه عنوان ميشود که
 3. هر چه تعداد پيشنهاد بيشتر باشد، احتمال وجود طرح پيشنهاد کيفی بيشتر است.

 

 1. تلفيقوبهبودپيشنهادها : اعضامیتوانندعلاوهبرارائهپيشنهاد،نسبتبهبهبودپيشنهادخود اقدام کنند. روش بارش مغزی اين امکان را به
 2. اعضاء می دهد که پس از شنيدن پيشنهادهای ديگران پيشنهاد اوليه بهبود داده شود. آنها همچنين می توانند پيشنهاد خود را با
 3. چند پيشنهاد ديگر تلفيق کرده و پيشنهاد بهتر و کاملتری را به دست آورند. .

 

نتايج تحقيقات پارس و ميدو در خصوص روش بارش مغزی را به صورت زير می توان خلاصه کرد:

 

 

 1. آموزشازطريقبارشمغزی،توانايیحلمسالهرادرافرادافزايشمیدهد.

 

 1. روشبارشمغزیبيشترازروشهایمرسومآموزشی،بهايجادعقايدوانديشههایآفرينندهمنجرمیشود.

 

 1. کوششبرای جهت دادن هر چه بيشتر به پاسخ سئوالات طرح شده، به افزايش پاسخ های آفريننده می انجامد.

 

 1. دانشآموزانیکهدورههایمربوطبهحلمسائلبهروشبارشمغزیرامیگذرانند،درآزمونهایآفرينندگیگيلوفوردنمرههایبيشتریمیگيرند، (
 2. بانگاهیبهکتاببررسی استعداد همگانی/ ترجمه حسن قاسم زاده، تهران، بی تا ۱۳۷۱ نقل شده از کتاب راهنمای عملی روش
 3. های مشارکت فعال/ منوچهر فضلی خانی ) صفحه ۷۷ مراحل روش بارش مغزی
به این پست امتیاز دهید.
Likes0Dislikes0
188 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 139
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.